Wat is een vertegenwoordiger?

Wanneer je ouder wordt bestaat de kans dat u door ziekte niet langer zelf belangrijke beslissingen kan nemen. Het zou bv. kunnen dat je niet meer in staat bent om te bepalen of je een bepaalde medische ingreep of behandeling wil. Daarom is het belangrijk dat je tijdig iemand aanduidt die je in dat geval kan bijstaan, iemand waarop je kan rekenen, iemand die je vertrouwt en die de beste beslissingen kan nemen.  Zo iemand noemen we dan 'jouw vertegenwoordiger'

In de wet op de patiëntenrechten  staat uitgelegd wie die vertegenwoordiger kan zijn en wat zijn of haar taak is. Meer info vind je eveneens op de website van de Federale Overheidsdienst Volkgezondheid.

 Je bent niet verplicht een vertegenwoordiger aan te duiden. We denken wl dat het goed is om dit te doen. Je kan ook ten allen tijde het mandaat herroepen en iemand anders als vertegenwoordiger aanduiden. Het is aangewezen dat alle personen die kennis kregen van de oorspronkelijke aanwijzing ook op de hoogte worden gebracht van de herroeping.

De verschillende mogelijkheden

Elke bewoner van ons woonzorgcentrum oefent zijn rechten zelf uit en bepaalt zelf welke behandelingen hij wel of niet wil. Maar wanneer u als bewoner niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen (dit noemt men 'wettelijk of feitelijk wilsonbekwaam' zoals bv. comapatiënten of dementerenden) dan kunnen uw rechten in uw plaats uitgeoefend worden door een vertegenwoordiger. De beoordeling of u al dan niet wilsonbekwaam bent, gebeurt door 'de zorgverstrekker': uw huisarts, in samenspraak met de verpleging (multidisciplinair team).

Er zijn drie situaties mogelijk:

   1. U duidt zelf een vertegenwoordiger aan

U kan een vertegenwoordiger aanduiden om in uw plaats uw rechten uit te oefenen wanneer u daartoe zelf niet meer in staat bent.

De aanduiding van zo een vertegenwoordiger moet schriftelijk worden vastgelegd in een gedateerd document dat door u en uw vertegenwoordiger wordt ondertekend. Dit document, dat u achteraan vindt, kan u afgeven aan de maatschappelijk assistent die het bewaart in uw bewonersdossier.

Zowel uzelf als uw vertegenwoordiger kunnen het mandaat ten allen tijde herroepen. Dit moet eveneens schriftelijk worden vastgelegd en worden ondertekend door diegene die het mandaat intrekt.

   2. Een informele vertegenwoordiger

Indien u geen vertegenwoordiger heeft aangeduid of indien deze weigert op te treden, dan wordt u sowieso vertegenwoordigd door uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijke of feitelijke partner, waarmee u voor uw verblijf in het woonzorgcentrum mee samenwoonde. Bij gebrek daaraan of wanneer deze weigert, dan wordt een beroep gedaan op: een kind, een ouder, een broer of zus.

Indien er meerdere kandidaat-vertegenwoordigers zijn (bijvoorbeeld meer dan één kind, broer of zus), dan kiest het multidisciplinair team één vertegenwoordiger.

   3. Geen vertegenwoordiger

Indien er geen vertegenwoordiger is of wanneer er geen overeenkomst kan bereikt worden over de vertegenwoordiging, dan beslist het multidisciplinair team in uw plaats. Zij moeten gezamenlijk overleggen.

Rechten en plichten van de vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger wordt geacht de wil van de bewoner te vertolken. Hij kan dus nooit ingaan tegen uw uitdrukkelijke wilsbeschikking, bijvoorbeeld wat de toelating of weigering van een behandeling betreft.

Rechten en plichten van de zorgverstrekker (multidisciplinair team)

De zorgverstrekker (uw huisarts of de verpleging) moet de beslissing van uw vertegenwoordiger naast zich neerleggen wanneer hij, na multidisciplinair overleg, van mening is dat die beslissing een bedreiging vormt voor uw leven of gezondheid.

De zorgverstrekker (uw huisarts of de verpleging) mag nooit afwijken van de beslissing van de door u aangeduide vertegenwoordiger wanneer deze beslissing aansluit bij uw uitdrukkelijke wilsverklaring.

Klik hier voor het formulier van aanwijzing van een vertegenwoordiger. 

Indien je meer informatie wenst over jouw rechten als patiënt of meer specifiek over de vertegenwoordiging kan je contact opnemen met een van onze maatschappelijk werkers.