Wat is een vertegenwoordiger?

Wanneer je ouder wordt bestaat de kans dat je door ziekte niet langer zelf belangrijke beslissingen kan nemen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je niet meer in staat bent om te bepalen of je een bepaalde medische ingreep of behandeling wil. Daarom is het belangrijk dat je tijdig iemand aanduidt die je in dat geval kan bijstaan, iemand waarop je kan rekenen, iemand die je vertrouwt en die de beste beslissingen kan nemen.  Zo iemand noemen we dan 'jouw vertegenwoordiger'.

In de wet op de patiëntenrechten  staat uitgelegd wie die vertegenwoordiger kan zijn en wat zijn of haar taak is. Meer info vind je eveneens op de website van de Federale Overheidsdienst Volkgezondheid.

 Je bent niet verplicht een vertegenwoordiger aan te duiden. Onze medewerkers raden wél aan om dit te doen. Je kan ten allen tijde het mandaat herroepen en iemand anders als vertegenwoordiger aanduiden. Het is aangewezen dat alle personen die kennis kregen van de oorspronkelijke aanwijzing ook op de hoogte worden gebracht van de herroeping.

De verschillende mogelijkheden

Elke bewoner van ons woonzorgcentrum oefent zijn rechten zelf uit en bepaalt zelf welke behandelingen hij wel of niet wil. Maar wanneer je als bewoner niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen (dit noemt men 'wettelijk of feitelijk wilsonbekwaam' zoals bv. comapatiënten of dementerenden) dan kunnen jouw rechten in jouw plaats uitgeoefend worden door een vertegenwoordiger. De beoordeling of je al dan niet wilsonbekwaam bent, gebeurt door de zorgverstrekker: jouw huisarts, in samenspraak met de verpleging (multidisciplinair team).

Er zijn drie situaties mogelijk:

   1. Je duidt zelf een vertegenwoordiger aan

Je kan een vertegenwoordiger aanduiden om in jouw plaats jouw rechten uit te oefenen wanneer je daartoe zelf niet meer in staat bent.

De aanduiding van zo een vertegenwoordiger moet schriftelijk worden vastgelegd in een gedateerd document dat door jou en jouw vertegenwoordiger wordt ondertekend. Dit document, dat je achteraan vindt, kan je afgeven aan de maatschappelijk assistent die het bewaart in jouw bewonersdossier.

Zowel jezelf als jouw vertegenwoordiger kunnen het mandaat ten allen tijde herroepen. Dit moet eveneens schriftelijk worden vastgelegd en worden ondertekend door diegene die het mandaat intrekt.

   2. Een informele vertegenwoordiger

Indien je geen vertegenwoordiger hebt aangeduid of indien deze weigert op te treden, dan wordt je sowieso vertegenwoordigd door jouw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijke of feitelijke partner, waarmee je voor je verblijf in het woonzorgcentrum mee samenwoonde. Bij gebrek daaraan of wanneer deze weigert, dan wordt een beroep gedaan op: een kind, een ouder, een broer of zus.

Indien er meerdere kandidaat-vertegenwoordigers zijn (bijvoorbeeld meer dan één kind, broer of zus), dan kiest het multidisciplinair team één vertegenwoordiger.

   3. Geen vertegenwoordiger

Indien er geen vertegenwoordiger is of wanneer er geen overeenkomst kan bereikt worden over de vertegenwoordiging, dan beslist het multidisciplinair team in jouw plaats. Zij moeten gezamenlijk overleggen.

Rechten en plichten van de vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger wordt geacht de wil van de bewoner te vertolken. Hij kan dus nooit ingaan tegen jouw uitdrukkelijke wilsbeschikking, bijvoorbeeld wat de toelating of weigering van een behandeling betreft.

Rechten en plichten van de zorgverstrekker (multidisciplinair team)

De zorgverstrekker (je huisarts of de verpleging) moet de beslissing van jouw vertegenwoordiger naast zich neerleggen wanneer hij, na multidisciplinair overleg, van mening is dat die beslissing een bedreiging vormt voor jouw leven of gezondheid.

De zorgverstrekker (je huisarts of de verpleging) mag nooit afwijken van de beslissing van de door jou aangeduide vertegenwoordiger wanneer deze beslissing aansluit bij jouw uitdrukkelijke wilsverklaring.

Indien je meer informatie wenst over jouw rechten als patiënt of meer specifiek over de vertegenwoordiging kan je contact opnemen met een van onze maatschappelijk werkers.